FANDOM


Format:Cutie Comune România

Belcești este o localitate în județul Iași, situată în sud-vestul Câmpiei Moldovei sau Jijiei (subunitate a Podișului Moldovei). Belceștii se află la 20 km sud-est de Hârlău, circa 20 km de Podu Iloaiei și la 44 km nord-vest de municipiul Iași.

Organizarea administrativă Edit

Organizarea administrativă a comunei cuprinde 6 sate: Belcești, Satu-Nou, Munteni, Liteni, Ulmi și Tansa. Reședința comunei este localitatea Belcești (Belcești-centru) rezultată din contopirea satelor Ruși, Ciorăni și Văleni.

Vecinii comunei Belcești sunt:

N-comuna Coarnele Caprei;

NE-comuna Focuri;

E-comuna Erbiceni;

S-comuna Bălțați;

SV-comuna Balș;

V-comuna Cotnari.

Relieful-aspecte generale Edit

Relieful este dezvoltat pe roci sedimentare, respectiv argile și marne sarmatice cu alternanțe subțiri de nisipuri fine.

Relieful actual al comunei derivă dintr-o veche câmpie marină ce s-a înalțat ușor fiind urmată de retragerea mării sarmatice, vechiul relief fiind înlocuit cu un relief de dealuri și coline mai joase separate de văi largi.

Lunca Bahluiului reprezintă treapta joasă a reliefului comunei.

Altitudinea maximă este de 205 m în Movila Bocancea la hotarul cu comuna Cotnari. Alte valori altitudinale:191 m Dealul Morii, 190 m dealul Movila Ulmi,188 m Dealul Buhna, 182 m Dealul Hodora, 178 m Dealul Movila Dornei, 150 m Dealul Bahluiului (Dealul Rușilor sau "Dealul Plângerii"), pe acest din urmă deal s-a ridicat o cruce din marmură în memoria belceștenilor căzuți pe câmpurile de luptă.

Prin construirea blocurilor(24) și a sistemelor de canalizare relieful comunei s-a modificat mult.

Clima și hidrografia Edit

Clima caracteristică comunei Belcești se încadrează în tipul de climă temperat-continentală de nuanță excesivă,specifică Podișului Moldovei.

Hidrografic teritoriul comunei este cuprins în sectorul mijlociu al râului Bahlui,pe teritoriul comunei Bahluiul are o lungime de 15,3 km.

Afluenții pe care Bahluiul îi primește în sectorul Belcești sunt:

-Gurguiata (Valea Plopilor, Valea Mare sau Huc). Valea acestui pârâu a fost transformată într-o salbă de iazuri

-Izmana (Pârâul lui Tomiță). Acest pârâu colectează apele uzate de la canalizarea blocurilor,dispensar și S.M.A.

-Coada Râpei (La Dracea sau Râpa Bârladenilor)

-Putina (paraul Liteni), Bosia, Valea Morii

În sud sunt pâraie care se varsă în Bahluieț: Filiași, Bejeneasa, Valea Turcului.

Iazurile de pe Gurguiata pe teritoriul comunei sunt: Savia I, Savia II (Bodaia), Cicadaia, Plopi, Huc. În aceste iazuri se varsă pâraiele: Geana, Dajdia, Bruma, Buhna (Pârâul lui Ciubotă).

În scopul protejării comunei de inundații s-a construit pe Bahlui între anii 1971-1976 lacul de acumulare Tansa-Belcești cu o suprafață de 360 ha, adâncime 6-7 m.

Vegetația și fauna Edit

Vegetație de silvostepă.

În trecut o pondere însemnată avea pădurea și desișurile de arbuști.

Numele vechilor sate Plopi(azi dispărut)și Ulmi sugerează că în trecut existau aici păduri de plopi și ulmi. Pentru combaterea eroziunii și a alunecărilor de teren s-au efectuat plantații forestiere(Valea Morii,Satu Nou)

În 1958 pe locul unde este azi pădurea Valea Morii vegetația spontană a fost defrișată și s-au efectuat plantații cu salcâmi,plopi,frasini,nuci,cireși,meri,pini,molizi.

Fauna actuala a pădurii este formată din:iepuri,căprioare,nevăistuci,șoareci,ciocănitori, fazani,

Până în 1958 trăiau în zonă și lupi.În 1970 au fost aduși în pădurea Valea Morii porci mistreți și căprioare

Toponimia Edit

Numele comunei Belcești din județul Iași apare prima dată în anul 1579 într-un document redactat în timpul domniei lui Petru Șchiopul

Denumirea Belcești provine din cuvintele slave belci sau belâi ce înseamnă alb.

Posibil ca denumirea localității să provină de la un întemeietor cu numele Belceanu sau Belcescu. Existența în satul Ruși a numelui de familie Belceanu constituie un argument în sprijinul acestei afirmații.

Numele satului Ruși este tot de origine slavă. Dealtfel în satul Ruși există multe nume de familie de origine slavă.

Cel mai vechi sat al comunei este Ulmi apare în documente prima dată în 1437 sub numele de Bereșteni nume de origine slavă care tradus înseamnă Ulmi.Nu sunt dovezi care să ateste construcția bisericii în timpul lui Ștefan cel Mare.

Satul Munteni s-a numit la început VAI DE EI pentru că primii locuitori care au venit aici au dus la început o viață modestă,ulterior datorită faptului că locuitorii acestui sat proveneau de la munte s-a impus denumirea Munteni.

Satul Liteni provine din Liteni județul Suceava

Populația Edit

Populația comunei conform recensământ 2002:

Total comună-11323(sursă-primărie-în alte surse apare 11179-Direcția județeană de statistică) Repartiția pe sate:

-Belcești-4945,

-Liteni-1467,

-Munteni-1202,

-Satu Nou-1933,

-Tansa-1058,

-Ulmi-718.

Structura etnică:

-români-11099,

-rromi-75,

-maghiari-1,

-alte etnii-4.

Structura confesională''

-ortodocși-10882,

-romano-catolici-244,

-penticostali-31,

-ortodocși stil vechi-4,

-baptiști-1,

-adventiști ziua a șaptea-1

-alte religii-16

Satele componente Edit

-Belcești (Belcești-Centru) a luat ființă în anul 2000 prin unirea satelor Ruși,Ciorăni,Văleni. Cele trei sate sunt amplasate pe terasele Bahluiului în apropierea lacului Tansa.Centrul satului e străbătut de pâraiele Izmana și Coada Râpei.

Satul Ruși apare în documente începând cu anul 1820 când au fost aduse aici 50 familii de ruteni din Galiția-Ucraina.Locuitorii de aici nu își mai cunosc originea fiind complet românizați.

Satul Văleni se formează între anii 1805-1820 când o parte din locuitorii satului Ulmi se stabilesc în partea stângă a Bahluiului formând cătunul Văleni.

Satul Ciorăni se formează tot între anii 1805-1820 prin stabilirea aici a unor locuitori din Cioara Fântânele.

-Ulmi situat la sud de centrul comunei pe malul drept al Bahluiului lângă barajul Tansa,satul este străbătut de pârâul Mangu.Lângă Ulmi a existat un sat numit Polieni care s-a contopit cu satul Ulmi în 1956.

-Liteni situat în vestul comunei pe versantul nordic al dealului Hodora,străbătut de pârâul Putina.În 1864 ca urmare a reformei agrare 20 de perechi de tineri din comuna Liteni jud. Suceava au primit pământ pe actualul loc al satului

-Munteni situat la 5 km de centrul comunei pe valea pârâului Bruma. După războiul de independență(1877-1878) 273 familii din jud. Neamț comunele Galu,Pipirig,Călugăreni au primit pământ pe aceste meleaguri.Ei s-au stabilit aici după 1884-1885

-Tansa situat pe dealul Ciomagu pe stânga Bahluiului.În 1896 cca 100 familii din Tansa-jud.Vaslui au primit pământ pe actualul loc al satului Tansa.

-Satu Nou a luat ființă pe la 1895-1896 când unii țărani din Belcești-Centru au primit pământ pe aceste locuri,de altfel până în 1921 satul a purtat denumirea de Belceștii Noi.

Resursele naturale și economia Edit

Resursele agricole sunt cele mai importante și ocupația de bază a locuitorilor este agricultura.

Producțiile la hectar obținute la cereale nu sunt corespunzătoare condițiilor oferite de cadrul natural. Se cultivă grâul,porumbul dintre cereale,floarea soarelui,sfecla de zahăr dintre plante tehnice pe văile pârailor se cultivă legume iar în zona colinară apar livezi sau plantații de viță de vie.

Se cresc bovine,porcine,ovine,cabaline,albine. Crescători de ovine sunt mai ales locuitorii satului Munteni tot aici sunt și câțiva crescători de albine.

Pescuitul se practică pe lacurile de pe Gurguiata .

Legătura cu localitățile județului se realizează prin calea ferată Iași-Podu Iloaiei-Hârlău,drumul județean 281. Comuna este conectată la televiziunea prin cablu și la internet.

Viața religioasă Edit

Deși cea mai veche biserică existentă azi în comună datează din anul 1810 pe aceste meleaguri creștinismul a pătruns înainte de 1100-1200. Astfel s-a descoperit pe dealul Huc o cruce relicvar datată ca aparținând sec.XI-XII.

Și înainte de 1810 au existat pe aceste locuri lăcașe de cult mai ales că satele de aici erau închinate unor mănăstiri.

Biserica din satul ULMI este cea mai veche din comună are hramul Sf.Ecaterina și a fost construită între anii 1810-1815,fiind sfințită de mitropolitul Veniamin Costache

Biserica din Belcești-Centru(CIORĂNI) a fost construită între anii 1860-1862 și are hramul Sf.Arhangheli Mihail și Gavril.Dealtfel lângă actuala biserică a existat o biserică din lemn încă din anul 1774 .

În SATU NOU temelia bisericii a fost pusă în 1933 cu aprobarea ministrului cultelor de atunci Victor Iamandi.Biserica are hramul Sf.Nicolaie

În satul TANSA biserica a fost construită între anii 1926-1931 și are hramul Adormirea Maicii Domnului.

La acest lăcaș de cult serviciul divin este oficiat mai bine de trei decenii de venerabilul presbiter Stoica Ioan.

În satul LITENI biserica a fost construită între anii 1920-1929 și are hramul Sf.Împărați Constantin și Elena.

În MUNTENI temelia bisericii a fost pusă în anul 1933 prin contribuția lui Victor Iamandi ce a copilărit în acest sat după ce tatăl său s-a mutat de la Hodora la Munteni.

În prezent din inițiativa presbiterilor Mihai Zaharia și Vasile Florariu se află în construcție două lăcașe de cult creștin-ortodoxe la Belcești-Centru(Văleni) și Ruși,lăcașe ce au nevoie de sprijin financiar pentru a fi finalizate.

În Satu Nou trăiește și minoritatea romano-catolică Câteva familii de catolici din zona Mărgineni-Bacău au venit și s-au așezat pe la anul 1900 pe aceste locuri.E posibil ca ei să fie la origine ceangăi.Biserica catolică are hramul Sf.Tereza a Pruncului Iisus.Catolicii din Satu Nou aparțin de parohia Cotnari.

Sunt și câteva familii de creștin-ortodocși ce țin stilul vechi,ei aparțin de biserica pe stil vechi din Balș-jud.Iași.

În Munteni la recensământul din 2002 31 de persoane s-au declarat penticostali.

Instituțiile educaționale Edit

Tradiția locală afirmă ca prima școală pe raza comunei Becești a funcționat în satul Ulmi între anii 1800-1820. Ceea ce este sigur că în anul 1863 a luat ființă o școală de băieți în satul Belcești cu un număr de 25 de elevi la o populație de 360 familii în 1885 luând ființă și o școală de fete.

În 1898 în comună funcționau 4 școli cu patru învățători cu un efectiv de 197 băieți și 34 fete. Remarcabil este că școala din satul Ulmi a fost inspectată în 1875 de Mihai Eminescu.

Merită de menționat existența școlii de agricultură între anii 1902-1948 această școală a funcținat pe moșia Polieni și avea cursuri gimnaziale,liceale și de ucenici.

Astăzi pe teritoriul comunei există școli în toate satele componente,menționăm școla din Munteni înființată în 1903 de Ioan Iamandi tatăl lui Victor Iamandi,după anul 1920 s-au înființat școli în toate satele din comună .

Începând cu anul școlar2002-2003 funcționează în Belcești(satul Văleni)Grupul Școlar ,,Victor Mihăilescu Craiu,, ce are cursuri gimnaziale ,liceale și de S.A.M.

În perioada 2003-2004 cu finațare europeană s-a construit lângă școală o modernă sală de sport,construcția aecestei săli de sport s-a datorat în mare măsură stăruinței fostului primar profesor Dumitru Diaconu.

Începând cu acest an (2007) se află în modernizare alături de școala din Belcești-centru și școlile de la Satu Nou,Munteni și Liteni la această din urmă școală realizările se datorează mai ales domnului director Moga Gheorghe.

Personalitățile locului Edit

  • Victor Iamandi (1891-1940) s-a născut în satul Hodora, comuna Cotnari la 15 februarie 189. Este fiul lui Ion Iamandi(1868-1936)căsătorit cu Lucreția.

În anul 1895 Ion Iamandi se stabilește în satul Munteni devenind primul învățător al acestui sat prin înființarea școlii în anul 1903.

Victor Iamandi copilărește în satul Munteni își face studiile la Iași.

Este între anii 1916-1922 profesor de istorie la liceul Național din Iași apoi deputat de Iași din partea partidului liberal.

După 1933 îndeplinește diferite funcții politice cele mai importante fiind cele de ministru al justiției,ministru al cultelor și artelor,ministru al educației naționale.

În perioada când a fost ministru al cultelor a contribuit la ridicarea bisericilor din comuna Belcești(Satu Nou și Munteni)

Ca orice om politic a avut meritele și păcatele sale politice .Dintre merite a fost printre puținii lideri politici care au protestat contra ocupării Basarabiei și a preferat sa ne opunem cu forța armata. Păcatele politice l-au făcut să fie urât și în cele din urmă asasinat împreună cu alți lideri politici de controversata mișcare legionară.

În semn de recunoștință școala din Munteni-Belcești îi poartă numele.

Totuși deși om politic remarcabil nici în Hodora-Cotnari nici în Belcești(în Belcești în afară de numele școlii) nu este nimic nici măcar un bust care să amintească că a fost om al acestor locuri.

Este unul din marii pictori contemporani despre care se știe atât de puțin și e pe cale să fie dat uitării.

Într-o lucrare despre Iași Neculai Busuioc afirmă ,,Victor Mihăilescu Craiu ocupă primul loc în galeria pictorilor contemporani ieșeni,,

Regretatul Aurel Leon publica cu anii în urmă un articol numit sugestiv ,,Ce s-a ales din imensa moștenire a lui Mihăilescu Craiu ,,

Foarte puțin se știe unde se află picturile lui Craiu, unele sunt în casa memorială a Otiliei Cazmir câteva în cea a lui Sadoveanu câteva la Palatul Culturii și în acel articol Aurel Leon se întreba printre altele retoric unde ar fi putut dispare multele și valoroasele sale lucrări.

Tot Aurel Leon care l-a cunoscut bine pe pictor spune că acesta ar fi dorit ca picturile sale să fie expuse la Belcești ca aici să fie înființat un mic muzeu în care să fie expuse o parte din picturile sale,asta a fost marea lui dorință care a încercat să o pună în practică înainte de părăsi această lume. Dorința nu i s-a îndeplinit din ceea ce se știe mare parte din picturi au fost puse expuse pe pereții școlii din Belcești-centru și nefiind condiții bune au fost mutate,unde,nu se știe,ce s-a petrecut cu ele nu se știe.

Victor Mihăilescu Craiu s-a născut la 1 ianuarie 1908 la Ciorăni-Belcești,fiind primul fiu al lui Ernest și Elena.

Elena mama pictorului era din Belcești și provenea dintr-o familie înstărită,tatăl ei fiind o vreme primarul comunei

Ernest Mihăilescu Craiu tatăl pictorului era originar din Războieni-Neamț care s-a stabilit apoi l-a Belcești. Casa în care s-a născut pictorul a fost demolată în 1987 și se afla în satul Ciorăni între biserica din Ciorăni și școală.

După atâta timp acum nu există nici măcar o placă memorială pe locul unde a fost casa pictorului.

Are și Belceștiul ceva în cultură cu care se poate mândri și cei care au fost la conducerea comunei după 1990 nu au putut ca măcar să monteze o placă memorială sau altceva pe locul unde a fost casa lui Craiu .

Salutară doar inițiativa doamnei profesoarei de limba româna Leonte Elena Murărașu care a propus înainte de a ieși la pensie ca școala din Belcești centru să poarte numele pictorului și de la care sunt o mare parte din informațiile legate de Craiu sau a doamnei profesoare de educație tehnologică Balmuș Frăsâna care a postat pe holurile școlilor din comună(Belcești-centru,Satu Nou,Ruși)pe pliante câteva aspecte din viața pictorului.

Poate că în viitor edilii comunei vor avea inițiativa cel puțin de ridica un bust al pictorului în fața școlii sau a monta o plăcuță memorială pe locul unde a fost casa pictorului.

La câțiva km de Belcești la Spinoasa părinții pictorului mai aveau o casă care există și astăzi.

A făcut studiile gimnaziale și liceale la Iași apoi urmează cursurile facultății de Drept și Filozofie(1929-1933)

În 1931 se înscrie la Academia de Arte Frumoase din Iași unde l-a avut profesor printre alții pe Nicolae Tonitza.Dintre colegii lui amintim pe Corneliu Baba

A lucrat ca profesor de desen la diferite licee din Iași.

Între anii 1934-1981 participă la nenumărate expoziții de pictură în urma cărora a obținut numeroase premii și distincții.

Victor Mihăilescu Craiu părăsește această lume la 23 decembrie 1981.Este înmormăntat la cimitirul Eternitatea din Iași.

  • Condrea Dumitru a scris versuri și epigrame atât în reviste de specialitate cât și în cele pentru publicul larg(almanahurile Rebus și publicațiile Flacăra)
  • Angela Moroșanu, atletă. A făcut studiile gimnaziale la Grup Școlar „V.M.Craiu”-Belcești.

A fost descoperită și lansată spre înalta performanță de prof. Albu Ștefan de la Grup Școlar Belcești.

Despre această sportivă se pot afla multe din presa sportivă și nu numai(Astfel ultima performanță a acestei sportive este obținerea medaliei de aur pe data de 13 iulie 2007 la Campionatele Europene de tineret de la Debrecen din Ungaria în proba de 400m garduri).

  • Monica Bârlădeanu, vedetă TV și actriță cunoscută - are origini (mama) în satul Munteni - Belcești
  • Mihai Șuhan, pictor, origini în Liteni-Belcești

Biblioteca comunala Belcesti aici.

Bibliografie Edit

1. Repertoriul arheologic al județului Iași-Chirica V.,Tanasachi M.-Iași 1985

2. Câmpia Moldovei-studiu geomorfologic-Băcăuanu V-Ed.Academiei-1968

3. Marele Dicționar Geografic al României-VOL I-1898

4. Documente privind Istoria României-vol A-Moldova-Ed Academiei.

5. Hidrografia Câmpiei Moldovei-Pantazică M.-Ed.Junimea 1974

6. Creștinismul la est de Carpați-Teodor D.-Ed.Mitropoliei-Iași 1991

7. Județele patriei-Iași-Șandru I,Băcăuanu V,Ungureanu Al-Ed.Academiei 1972

8. Câteva aspecte geomorfologice care interesează sistematizarea comunei Belcești - An. Șt. "Al. I. Cuza", secț. II-VI, Iași, 1976

9. Dicționarul geografic al județului Iași, Iași, 1979

10. *** Indicatorul alfabetic al localităților din R.P. Română, Ed. Științifică, București, 1974

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki